BIM functies

BIM Modelleur

Rolbeschrijving
Je bent de engineer en/of 3D-tekenaar binnen het BIMproces en een specialist in het bouwen en uitbreiden van het gebouwmodel. Je levert de elementaire informatie voor de andere betrokken disciplines en maakt gebruik van BIM-softwaretools. Je maakt 3D-visualisaties, voegt bouwdelen aan de bouwdeel-bibliotheek toe en koppelt objectgegevens. Je opereert in de ontwerpfase als een specialist die volgens duidelijke protocollen werkt. Je werkwijze is verankerd in het BIM-model.

Rol in de organisatie
Meestal wordt de rol van BIM-modelleur ingevuld door een ontwerper, planvoorbereider of (3D- CAD-)tekenaar. In deze rol kun je zowel een interne partij als een externe partij zijn, die onderdeel uitmaakt van de keten. Als BIM-modelleur leg je verantwoording af aan de BIMcoördinator en/of BIM-regisseur. Je stemt zorgvuldig af met externe partijen zoals de architect, adviseurs, aannemer en toeleveranciers.


Competenties en eigenschappen
Als BIM-modelleur beschik je over technische en analytische competenties en ben je in staat om informatie te ordenen en te koppelen. Je bent creatief en oplossingsgericht, en tegelijkertijd kwaliteitsgericht en gedisciplineerd. Je bent op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in het vakgebied en in staat om te beoordelen hoe je deze kunt vertalen naar de operationele context van de organisatie en de uitvoering van de bouwprojecten die onder BIM worden uitgevoerd. Je hebt een MBO+ of HBO werk- en denkniveau, actuele kennis op gebied van 3D-modelling, BIM en ICT en specifiek van open standaarden en objectbibliotheken.

BIM-regisseur

Rolbeschrijving
Je bent de procesmanager van het BIM-project. Je hebt een regie-voerende rol waarin je verantwoordelijk bent voor het stellen van doelen, eisen en randvoorwaarden en het voorbereiden van de BIM-aspecten in contracten en de werkafspraken met de verschillende samenwerkende partijen in het bouwproces (opstellen BIMprotocol, respectievelijk BIM-uitvoeringsplan). Je stuurt en bewaakt de voortgang van het BIM-proces en draagt bij aan het leer- en veranderingsproces in de organisatie en de bouwketen. Je opereert op strategisch en tactisch niveau en brengt als teamspeler partijen bij elkaar.

Rol in de organisatie
Meestal wordt de rol van BIM-regisseur vervuld door een functionaris op het niveau van projectleider die verantwoording aflegt aan de bedrijfsleider of directie met de BIM-portefeuille (BIM-manager).

Competenties en eigenschappen
Als BIM-regisseur beschik je over leidinggevende en organisatorische competenties en ben je in staat om op strategisch en tactisch niveau samenwerkingsrelaties tot stand te brengen. Je bent tevens analytisch en visionair ingesteld en beschikt over goede communicatieve eigenschappen om alle partijen op effectieve manier te laten samenwerken. Je bent op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in het vakgebied en in staat om te beoordelen hoe je deze kunt vertalen naar de operationele context van de organisatie en de uitvoering van de bouwprojecten die met BIM worden uitgevoerd. Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau, actuele kennis op gebied van Bouwprocesmanagement, BIM en ICT, open standaarden en Verandermanagement.

BIM-coördinator

Rolbeschrijving
Je bent de coördinator die verantwoordelijk is voor het systeemtechnisch coördineren van het BIM specifieke aspect van het bouwproces. Je bent de technische spil op gebied van het koppelen van gebouwmodellen, de aspectmodellen en andere programma’s. Je hebt als taak het inrichten en toetsen van gebouwmodellen (model checking & clash control) en het genereren van informatie voor de productie. Je opereert als een systeembouwer en verankeraar van het BIM-proces en organiseert als mede teamspeler de samenwerking tussen de verschillende partijen.

Rol in de organisatie
Meestal wordt de rol van BIM-coördinator vervuld door een ervaren ontwerpleider, werkvoorbereider of projectcoördinator die verantwoording aflegt aan de BIM-regisseur. In veel gevallen wordt de rol van BIM-coördinator gecombineerd met de rol van BIMregisseur. In dat geval wordt direct verantwoording afgelegd aan de bedrijfsleider of directie met de BIM-portefeuille (BIM-manager).

Competenties en eigenschappen
Als BIM-coördinator beschik je over technische, analytische en organisatorische competenties en ben je in staat om op operationeel niveau de samenwerking met interne en externe partijen ten uitvoer te brengen. Je bent tevens analytisch ingesteld en beschikt over goede communicatieve eigenschappen om alle partijen op effectieve manier te laten samenwerken. Je bent op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in het vakgebied en in staat om te beoordelen hoe je deze kunt vertalen naar de operationele context van de organisatie en de uitvoering van de bouwprojecten die met BIM worden uitgevoerd. Je hebt een HBO/WO werken denkniveau, actuele kennis en vaardigheden op het gebied van ontwerp- en/of bouwprocesmanagement, BIM en ICT en open standaarden.

BIM-manager

Rolbeschrijving
Je bent de initiator en manager van alle BIM-projecten in de organisatie. Als BIM-manager ben je verantwoordelijk voor het initiëren en opstellen van beleid en het creëren van randvoorwaarden binnen de organisatie om projecten met BIM uit te kunnen voeren. Waar nodig creëer je contacten met samenwerkende partijen en initieer je de implementatie van systemen en processen. Je zet het leer- en veranderproces in de organisatie en de bouwketen in gang en verdeelt taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op gebied van BIM binnen de organisatie.

Rol in de organisatie
Meestal wordt de rol van BIM-manager vervuld door een bouwtechnisch directeur, bedrijfsleider, algemeen directeur of businessunitmanager van een bouwbedrijf. Hij heeft nauw contact met de projectleiders, BIMregisseur of BIM-coördinator en sleutelfunctionarissen bij ketenpartners.

Competenties en eigenschappen
Als BIM-manager beschik je over leidinggevende, communicatieve en organisatorische competenties op strategisch niveau. Je bent een pionier en een strateeg en in staat om een leer- en veranderproces in beweging te zetten en om het bouwproces op een hoger plan te brengen door procesinnovatie en informatiemanagement te integreren. Je bent visionair ingesteld en beschikt over de bevoegdheden om veranderingen in gang te zetten. Je maakt raamwerkafspraken over communicatie en afstemming met ketenpartners voor alle fasen van het bouwproces. Je creëert randvoorwaarden en draagvlak voor de samenwerking tussen de verschillende disciplines in het bouwteam. Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau, actuele kennis op gebied van Bouwprocesmanagement, Strategisch management, Informatiemanagement en Verandermanagement. 

Bron: Bouw Informatie Raad

BIMgebouwdossier

BIMgebouwdossier


1/2

Een standaard BIMgebouwdossier ....Wat levert dat op?

Op het terrein van het efficiënt beheren ,exploiteren en onderhouden van gebouwen is nog veel te doen en te winnen. Dit geldt eveneens voor het verzamelen, inventariseren, analyseren communiceren en produceren van gebouw data om gebouwen optimaal te beheren, exploiteren en te onderhouden.Met nieuwe sensor technologie zijn we steeds meer in staat data te verzamelen vanuit het hart van het gebouw. Hierdoor komt doelmatig gebouwenbeheer nog een grote  stap dichterbij. Veel gebouwen presteren onder de maat en voldoen niet aan de specificaties vanuit de ontwerpfase, een andere oorzaak  is dat installaties veelal niet goed zijn ingeregeld. Data analyse kan ons helpen de performance van gebouwen te verbeteren.

Op gebied van wet en regelgeving zoals veiligheid, materialen, gezondheid, hygiëne, etc. worden steeds strengere eisen gesteld aan gebouwen en daarmee aan de beheerders van gebouwen om aan deze eisen te voldoen en de naleving hiervan veilig te stellen. Het gaat dan om:

 • Beschikbaarheid.
 • Aantoon plicht.
 • Toegankelijkheid.
 • Uitwisselbaarheid van gebouw data in samenhang met toetsing.
 • Monitoring.
 • Validatie en verificatie van bedrijfsprocessen binnen gebouwen.

Online gebouw inzage met het BIMgebouwdossier

Gebouw eigenaren/gebruikers cq beheerders hebben met het BIMgebouwdossier online inzage (3D) in:

 • De ruimten indelingen.
 • Functies.
 • Inrichting al of niet in combinatie met bezettingsgraad.
 • Status quo klimaat/installaties.
 • Tracking& tracing etc.

Daarnaast is het BIMgebouwdossier ook het digitale archief voor het vastleggen van de historie van het gebouw zoals:

 • Bouwvergunningen.
 • Keuringen.
 • Inspectie.

Maar geeft ook aan wanneer keuringen en inspecties uitgevoerd moeten worden. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze wijze van gebouwbeheer meer en meer aandacht krijgt van opdrachtgevers,eindgebruikers,vastgoedbeheerders ,gebouw eigenaren maar ook van technische service providers en facilitair management bedrijven. Het geheel is een complex veld van spelers en actoren om dit geheel in te richten. Het  standaard BIMgebouwdossier speelt hierbij een cruciale (faciliterende) rol en is het ultieme management tool om gebouwen op deze wijze gezonder, veiliger, efficiënter en productiever te maken.

Een standaard BIMgebouwdossier biedt oplossingen zowel op het vlak van under performance van gebouwen als het optimaliseren van onderhoud en exploitatie van gebouwen.Het creëert mogelijkheden voor een gezonder en productiever gebouw, hetgeen in positieve zin zijn uitwerking zal hebben op mensen, bedrijfsprocessen, operationele kosten en asset management.

BIM binnen de verschillende sectoren en geledingen

We zien een toename van standaardisatie en automatisering in de utilitaire bouw en installatie sector. Met de invoering van BIM is een start gemaakt om de bedrijfsprocessen in de B&U sector efficiënter in te richten en te automatiseren. De automotive, staal -scheep en vliegtuigbouw en industrie gingen ons als B&U sector hierin al voor. Langzamerhand krijgen BIM ontwerp en BIM uitvoering toepassingen gestalte, alhoewel hier nog afstemming en standaardisatie nodig is. Bij het BIM ontwerp en BIM uitvoering liggen de initiatieven vooral bij opdrachtnemers zoals architecten, adviseurs, bouw en installatie bedrijven.

Bij BIM onderhoud & beheer (lees BIMgebouwdossier ) ligt het initiatief vooral bij opdrachtgevers om richting en inhoud te geven aan het BIMgebouwdossier en wel bij voorkeur in nauw overleg met technische service providers en facilitair management bedrijven.

Wat verstaan we onder een standaard BIMgebouwdossier?

De vraagt werpt zich dan onmiddellijk op wat verstaan we dan precies onder een standaard BIMgebouwdossier? Een eenduidig antwoord is op dit moment nog lastig te geven. Belangrijk is eerst de behoefte van gebruikers in kaart te brengen. Het BIMgebouwdossier omvat in de brede zin van het woord het beheer ,exploitatie en onderhoud van gebouwen. Een standaard BIMgebouwdossier is gebaseerd op open standaarden en heeft een hoge mate interoperabiliteit, zodat gedurende de gehele levensduur van het gebouw relevante info/data uniform uitgewisseld kan worden met de betrokken partijen. Daarnaast heeft het standaard BIMgebouwdossier mogelijkheden van het toekenning van gebruikersrechten en kunnen commerciële partijen data bestanden in afgeschermde omgevingen koppelen aan het standaard BIMgebouwdossier. Een BIMgebouwdossier kan een heel "basic" model  zijn met alleen relevantie data/ informatie mbt het beheren van een gebouw door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.

In het verlengde hiervan staat  een "integraal"model, waarop alle betrokken partijen zijn aangesloten met als doel de performance van het gebouw en comfort van haar bewoners te optimaliseren. Tussen deze 2 uitersten "basic "en "integraal " liggen diverse andere mogelijke vormen van een standaard BIMgebouwdossier en kan modulair per discipline flexibel worden opgebouwd.

Wat is de informatiebehoefte van de betrokken partijen?

Welke vorm het BIMgebouwdossier uiteindelijk gaat krijgen is sterk afhankelijk van het beantwoorden van de onderstaande vragen alsmede het commitment van betrokken partijen om samen te werken binnen het standaard BIMgebouwdossier:

 1. Welke informatiebehoefte hebben opdrachtgevers om hun gebouwen efficiënt in te richten en te beheren?
 2. Welke informatie behoefte hebben technische service providers en bouwbedrijven nodig om gebouwen/installaties efficiënt te monitoren en te onderhouden?
 3. Welke informatie behoefte hebben exploitanten / facilitaire bedrijven om gebouwen optimaal exploiteren?
 4. Welke informatie behoefte hebben vastgoed eigenaren en beheerders om gebouwen efficiënt te beheren en te laten renderen.
 5. Op welke wijze en hoe cq in hoeverre gaan we al deze data en info behoefte van de verschillende betrokken partijen vastleggen en uitwisselen?
 6. Worden het allemaal aparte data info systemen welke we aan elkaar kunnen koppelen?
 7. Maken we 1 BIMgebouwdossier waarin we de diverse data bestanden onderbrengen cq aan kunnen koppelen?
 8. Hoe voorkomen we eiland automatisering van de sub (onderhoud/exploitatie) systemen.?

Initiatieven en ontwikkelingen 

Op een aantal plaatsen in de markt lopen er initiatieven met betrekking tot bovenstaande vragen, oa:

 • Een aantal opdrachtgevers zijn gezamenlijk aan de slag om te onderzoeken welke informatie behoefte vanuit opdrachtgevers er is en hoe dit kan worden ingezet bij het beheren van gebouwen.
 • Woningbouwcorporaties en een aantal gemeenten zijn aan de slag met een standaard (BIM) onderhoudsmodel voor woningen.
 • Brancheorganisatie UNETO-VNI is in gesprek met opdrachtgevers om de behoefte bij opdrachtgevers te peilen over een standaard BIMgebouwdossier.
 • Een aantal technische service providers hebben/zijn doende met een eigen management onderhoud systeem. 
 • Software ontwikkeling mbt data analyse (zelflerende/adoptief/voorspellend).
 • Een aantal Facilitaire service providers hebben/ontwikkelen eigen FM data/info systemen.

Opdrachtgevers schrijven meer en meer BIM protocollen. Deze BIM protocollen zijn helaas onderling niet uitwisselbaar.

Standaard BIMgebouwdossier wenselijk?

De tijd is nu rijp om samen met betrokken partijen nader te onderzoeken of een standaard BIMgebouwdossier wenselijk en/of haalbaar is en in welke vorm(en).

Voordelen van een standaard BIMgebouwdossier

De voordelen van een standaard BIMgebouwdossier zijn legio, om er maar een aantal te noemen:

 • Per ruimte, laag, verdieping, unit, gebouw relevante data online beschikbaar (m2, functie, indeling, bezettingsgraad, indeling, inrichting,afwerking).
 • 24/7 real time conditionering/status quo inzichtelijk van gebouw prestaties.
 • Lagere energiekosten.
 • lagere CO2 footprint.
 • 24/7 Monitoring,rapportage gebouw KPI,s en interactief acteren bij afwijkingen.
 • Gezonder binnenklimaat, optimaal comfort medewerkers, lager ziekte verzuim,
 • Optimalisatie technische installaties en systemen.
 • Overzicht onderhoud status, storingen, te nemen / genomen akties, monitoring.
 • Hogere gebouw performance, hoger rendement vastgoed, hogere huuropbrengsten.
 • Efficiënte exploitatie en asset management.


De uitdaging om een standaard BIMgebouwdossier te ontwikkelen in de bouw en installatie sector mag op zijn minst uitdagend genoemd worden. Elkaar hierin vinden en gezamenlijk met alle betrokken partijen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en te realiseren des te meer.


Vriendelijke groeten,

 
----------------------------------------------------------------------------------


2/2

Gebouwdossier

Als je een magnetron koopt, krijg je een heel boek. Wanneer je een huis koopt, krijg je een sleutel. Logisch?

Wanneer een gebouw wordt opgeleverd is alle informatie voorhanden, maar lang niet alles wordt vastgelegd en overgedragen. Wel zijn er gedurende het ontwerp- en bouwproces allerlei toeters en bellen aan het oorspronkelijke contractdocument toegevoegd. Toeters en bellen die voor niemand leesbaar zijn. Het resultaat is een verhuisdoos of twee gevuld met documentatie die doorgaans na anderhalf jaar in de papierbak verdwijnt en na twee jaar toch nodig blijkt te zijn.

Digitaal object

Het ontbreekt de bouw ook tegenwoordig nog aan flexibiliteit. Op maat leveren in productieprocessen blijkt nog altijd niet gemakkelijk. Daar waar in de confectie schoenen met persoonlijke opdruk aan de orde van de dag zijn biedt de bouw hooguit enkele varianten in keuzes van materialen. En dan is het object af en krijg je een sleutel, terwijl je daarnaast ook graag een USB vol informatie wenst. Het object in digitale vorm waarin staat beschreven wanneer er bijvoorbeeld schilderwerk verricht moet worden en dan zo helder dat direct inzichtelijk is dat de zuidgevel voorrang behoeft ten opzichte van de noordgevel. Bouwbreed biedt de structuur op basis waarvan je dit soort invullingen kunt maken.

Gebouwdossier

STABU Bouwbreed biedt de basis voor het opstellen van een gebouwdossier. Alle (technische) informatie over een bouwwerk kan gedurende het proces worden aangevuld en is bij oplevering compleet. Dit betekent dat ook is vastgelegd op basis van welke eisen de ontwerpkeuzes zijn gemaakt. Deze kunnen voortkomen uit de op dat moment geldende wet- en regelgeving of specifieke eisen van een opdrachtgever. Door de informatie tijdens het proces overdraagbaar te maken kun je het ook bij de volgende partij neerleggen die het weer kan gebruiken in de vorm die voor hem van waarde is, of dat nu een professional in het proces of een eindgebruiker is.

Onderhoudslabel

Wat als je zo’n digitaal bouwwerk verbindt aan een sociaal netwerk? Dan kunnen partijen in dat netwerk hun diensten aanbieden op de momenten dat eigenaren daar behoefte aan hebben. STABU Bouwbreed maakt het mogelijk die inhoud te communiceren met zo’n netwerk. Het voordeel voor eigenaren is dat ze op het juiste moment de juiste aanbieding krijgen. Achterstallig onderhoud behoort tot het verleden en er wordt gebruik gemaakt van de juiste materialen. Indien goed bijgehouden weet ook de volgende eigenaar van het object precies wat er gedaan is en gedaan moet worden. Zo creëren we naast het al bestaande energielabel ook een onderhoudslabel voor een object. Wanneer men gegevens in een digitaal model bijhoudt is de stand van zaken van dat gebouw volledig transparant.

Radboud Baayen, senior technisch consultant: ‘Wanneer je het over informatie en het combineren van informatie hebt, kun je de vergelijking trekken met wat er op het gebied van internet is gebeurd. We begonnen met een eenvoudige html-pagina en zitten inmiddels op het niveau van verzamelwebsites als Thuisbezorgd.nl waar je als klant met behulp van one-stop-shopping wordt ontzorgd. Diezelfde dienstverlening kunnen we voor huiseigenaren realiseren. Zo kan een huiseigenaar zich aanmelden op een platform, of het eerder genoemde netwerk, om vanuit daar gerichte aanbiedingen te ontvangen. Die kansen zijn er. En die mogelijkheden gaan we realiseren.’

De bouw maakt het, de dienstverleners maken het inzichtelijk!

Door: Radboud Baayen van STABU

BIM blogs

3 dimensionaal

Het begrip driedimensionaal of 3D duidt aan dat iets drie meetkundige dimensies heeft: diepte, breedte en hoogte. Voorbeelden van driedimensionale dingen zijn een bol, een piramide of een ruimtelijk object zoals een schoenendoos.

3D is geen BIM

Als men begint te werken met de BIM werkmethodiek doet men er goed aan vroegtijdig in te zien dat BIM niet alleen een 3D model is. Een BIM biedt de mogelijkheid om meerdere dimensies toe te voegen aan het 3D model. Zoals 4D, 5D, 6D. De dimensies 7D en 8D zijn nog niet eenduidig vastgesteld. Met de mogelijkheid dimensies toe te voegen komt veel extra informatie bij een BIM kijken, ten opzichte van alleen een 3D model.

Voordelen

Eén van de grote voordelen met 3D ontwerpen is het inzicht ten op zichten van platte 2D tekeningen.

openBIM

OpenBIM
Naast de term ‘BIM’ is de laatste tijd ook de term ‘openBIM’ steeds vaker te horen. Net als met BIM bedoelen verschillende mensen ook met openBIM verschillende dingen.
Een eerste formeel vastgelegde definitie is in April 2011 vastgelegd door het open source BIM collectief: A transparent approach that enables all stakeholders to be informed of project methodology, data and results without the need or obligation to use prescribed software.Project stakeholders are free in their choice of software. In practice this means using open BIM standards like IFC, BCF and others.

Bij deze definitie ligt het accent op de vrijheid van keuze van software. Andere definities van openBIM leggen het accent op de toepassing van open standaarden uit de BuildingSMART portfolio.
Op 31 januari 2012 heeft BuildingSMART International een definitie bekend gemaakt: OPEN BIM is a universal approach to the collaborative design, realization and operation of buildings based on open standards and workflows. OPEN BIM is an initiative of buildingSMART International (bSI) and several leading software vendors using the open buildingSMART Data Model.
BuildingSMART international is sinds mei 2011 eigenaar van de termen ‘openBIM‘ en  ‘home of openBIM’ wat ook gebruikt wordt in hun logo. 

Wat is een (open) standaard?
Een standaard is een centrale en formele vastlegging van informatie- en procesafspraken, vastgelegd in een specificatiedocument. Het doel van een standaard is het mogelijk maken van interoperabiliteit: het vermogen van ICTsystemen om data uit te wisselen en informatie (en kennis) te delen. Een open standaard is een standaard met een open standaardisatieproces. Het gaat daarbij om zaken als: laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, geen hindernissen vanwege intellectuele eigendomsrechten, inspraakmogelijkheden en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie.

Waarom open standaarden?
Het overheidsbeleid is: ‘Open standaarden, tenzij...’, voor een goede, duurzame en kostenefficiënte informatie-uitwisseling. Op deze manier wil de overheid de communicatie en samenwerking tussen verschillende partijen stimuleren, een gezonde concurrentie in de markt (software-onafhankelijkheid) bevorderen en de informatie van nu ook op langere termijn bruikbaar houden. Het open standaarden-beleid sluit het gebruik van gesloten standaarden overigens niet uit. 


Omschrijving van de standaarden:

 
Standaard (Beheerder) Omschrijving   Meer informatie
         
CB-NL (BIR)    De CB-NL is een digitale beschrijving van generieke, herbruikbare concepten (typen of soorten), die betrekking hebben op: fysieke gebouwde objecten, de gebruiksruimten en -gebieden, zowel voor B&U, GWW als Ruimtelijke Omgeving, gedurende de hele levenscyclus. Ofwel: CB-NL wordt een woordenboek voor de bouw. (bron: www. cb-nl.nl). Internationaal is de CB-NL in te delen als standaard IFD: International Framework Dictionary. NB. Deze standaard is nog in ontwikkeling.   www.cb-nl.nl en www.bouwinformatieraad.nl
         
COINS (BIR)   COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) ondersteunt de uitwisseling van Systems Engineeringinformatie en zorgt ervoor dat een objectenboom, GIS, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen, en objecttype-bibliotheek in samenhang in één database vastgelegd worden.   www.coinsweb.nl
         
 CityGML (OGC/ Geonovum)   CityGML is een gegevensmodel voor de weergave van stedelijke objecten in 3D. Het definieert de klassen en relaties voor de meest relevante topografische objecten in steden en regionale modellen met betrekking tot hun geometrische, topologische, semantische en uiterlijk eigenschappen. (mede gebaseerd op bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ Citygml)      http://www.geonovum.nl/wegwijzer/ standaarden
         
ETIM (ETIM)   Europees Technisch Informatie Model voor technische producten, opgericht vanuit de installatiebranche: systematiek van classificeren voor een logische, eenduidige indeling van producten in verschillende artikelklassen en het vastleggen van de selectieve producteigenschappen in de klasse. (bron www.etim.nl)   www.etim.nl
         
GB-CAS (STABU)   Het Geïntegreerd Bouwen CAD-Afsprakenstelsel (GB CAS) is primair bedoeld voor gestructureerd tekenwerk van 2D CAD-tekeningen en informatie-uitwisseling voor de B&U sector. (bron: www.gbcas.nl)   www.gbcas.nl
         
IFC (building SMART)   De Industry Foundation Classes (IFC) vormen een open, internationaal gestandaardiseerd datamodel voor het uitwisselen en delen van specifieke BIM-informatie tussen de verschillende software applicaties van partijen in het bouwproces. De standaard is beschikbaar voor de B&U-sector, voor infra is een uitbreiding in ontwikkeling bij buildingSMART.   www.buildingsmarttech.org/
         
IMGeo (Geonovum)   IMGeo (InformatieModel Geografie) is geschikt voor uitwisseling van 3D geo-informatie en bevat afspraken over uitwisseling van zogenaamde plus- en beheertopografie. Dit betreft onder andere afspraken voor de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). (mede gebaseerd op bron: www.geonovum.nl)   www.geonovum.nl
         
Nat. BIMProtocol Checklist (BIR)    Een nationale BIM protocol-checklist, om te verzekeren dat operationele en juridische afspraken precies en voldoende zijn gemaakt en vastgelegd. NB: Een Nationaal BIM-protocol bestaat nog niet binnen Nederland, in het BIM-programma van de BIR wordt de haalbaarheid hiervan nader onderzocht.    www.bouwinformatieraad.nl
         
NLCS (BIR/ SBRCURnet)   NLCS is de 2D-standaard voor CAD in de Nederlandse GWW-sector. De NLCS bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de bestandsopbouw van 2D-tekenwerk. (bron: www.ncls-gww.nl)   www.nlcs-gww.nl
         
NL-SfB (BNA/STABU)   NL-SfB is een classificatie gebaseerd op functies die onderdelen van gebouwen moeten vervullen, zoals scheidingen op basis van klimaat, lucht- en lichttoetreding. (bron www.stabu.org)   www.stabu.org
         
S@les in de Bouw   Onafhankelijke berichtenstandaard (XML-standaard) voor elektronische informatie-uitwisseling tussen partijen actief in de bouw- en installatiesector, met name voor communicatie over inkoop/verkoop transacties.   www.salesindebouw.nl
         
VISI (BIR/CROW)   VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten en zorgt voor een goede verdeling van de verantwoordelijkheden in een project. Met deze algemeen geaccepteerde en sectorbrede open standaard structureert, bewaakt en bewaart men communicatieafspraken. (bron: www.crow.nl/visi). Internationaal is VISI door ISO overgenomen als part 2 – ‘Interaction Framework’, van de ISO-standaard ‘Building information Models – Information Delivery Manual’.   www.visi.nl


Bron: Bouw Informatie Raad

Gerelateerde links:

- De buildingSMART Benelux werkgroep voor meer openBIM
De VISI werkgroep
De COINS werkgroep
De CB-NL werkgroep

BIMregister registratie

Gratis abonnement

 • middels bedrijfsprofiel zichtbaar in het BIM-netwerk;
 • gratis 1 BIM-vacature, project, video en persoon uploaden;

Uitgebreid abonnement:

 • alle bedrijfsprofiel opties mogelijk;
 • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing;
 • onbeperkt BIM-vacatures, projecten en personen plaatsen;

De abonnementen zijn te vinden via:

Nieuwe BIM video's

 • BIM Workspace van CSN Groep
 • BIMdating 2016 Aftermovie
 • Verslimmen door te BIMMEN - Wesley Roodenburg, Calculator
 • Wilo BIM ready
 • Woningcorporatie Bo Ex - Virtueel Renoveren (BIM)
Video's