Wat BIM vraagt van gebruikers, geldt ook voor brancheorganisaties: Samenwerken!

Datum: 11-01-2016

Verschillende BIM ontwikkelingen
In de BIM wereld zijn het afgelopen jaar 2015 grote stappen voorwaarts gezet. Hetgeen BIM gebruikers natuurlijk uiteraard positief stemt. Immers door deze nieuwe ontwikkelingen wordt het toepassen van BIM laagdrempeliger , efficiënter en de toegevoegde waarde hoger.

Voorbeelden van deze stappen voorwaarts zijn:

 • Oprichten BIMloket ( beheer en onderhoud van open standaarden).
 • BIM standaard "ETIM Rekenen en Tekenen " operationeel.
 • Start  van het "Uniforme Objecten Bibliotheek " project (UOB).
 • Overeenstemming met CAD leveranciers over een UOB open standaard.
 • Bouw Informatie Raad samenwerking  met HBO en MBO inzake BIM opleidingen.
 • Samenwerking STABU en 2BA.
 • Samengaan organisaties ETIM en S@les in de bouw in  de "Ketenstandaard".
 • ETIM standaard thans in meer dan 15 Europese landen actief.


Bouw en Installatie data pool
Maar we zijn er nog lang niet. Momenteel lopen er gesprekken met branche organisaties en fabrikanten over het voldoen aan de marktvraag te weten: ETIM standaard aanleveren bij product data informatie door fabrikanten ten behoeve van een gemeenschappelijk Bouw en Installatie data pool.

Dit is niet alleen nodig voor de standaard ETIM RT, maar ook voor een efficiëntere Bouw en Installatie data pool. Het heeft de voorkeur deze product data informatie aan te leveren via een onafhankelijke partij. UNETO-VNI is hierover zowel in gesprek met Bouwend Nederland als FME/FEDET, het gaat dan om een data distributie partij, die "van en voor " de  branche is en zonder winstoogmerk werkt.

Voordeel is dat fabrikanten minder kosten maken als het gaat om de product data distributie en gebruikers kunnen met deze ETIM standaard product data informatie efficiënter calculeren, rekenen, tekenen, engineering, modelleren, inkopen en onderhoud uitvoeren.

Momenteel loopt een onderzoek de mogelijkheden van een gezamenlijke Bouw en Installatie data pool. Eind januari 2016 wordt hier een eindrapportage verwacht vanuit de branche organisaties.


Bouw Informatie Raad
UNETO-VNI zet in op integrale samenwerking met branche organisaties, want BIM wordt pas echt een succes als alle branches organisaties hun beleid hierop afstemmen.

Dat valt niet mee, het is een lange en moeizame weg.

Het is frappant om te zien dat veel dezelfde bestuurders in meerdere gremia actief zijn. Gremia die met elkaar meer kunnen bereiken met BIM dan solo en inzetten om eigen doelstellingen na te streven.

Gelukkig biedt de Bouw Informatie Raad een platform waar deze branche organisaties elkaar ontmoeten, van elkaar kunnen  leren, elkaar leren kennen en begrijpen.

Pas dan zijn partijen bereid afspraken met elkaar te maken, die de sector (BIM) vooruit helpen. In dit proces van samenwerken gaat het om verbinden, vertrouwen, transparantie en een gezamenlijk standpunt over de stip op de BIM horizon.

De tijd van verkennen ligt nu wel achter ons, BIM gebruikers willen nu concrete resultaten zien.


BIMloket

Het oprichten van het BIMloket is het levend bewijs dat integrale samenwerking tussen kennisinstituten en branche organisaties mogelijk is en zijn vruchten afwerpt.

Het BIMloket is in eerste instantie opgezet voor beheer en onderhoud van open standaarden. Maar onder regie van de BIR zou het BIMloket ook aanjager kunnen zijn om de bedoelde en zo noodzakelijke BIM samenwerking gestalte te geven.

Te denken valt dan aan het afstemmen van open standaards van de Bouw en Installatie data pool, het gezamenlijk optrekken richting fabrikanten mbt  het aanleveren van ETIM product data informatie, ETIM RT voor de bouw ontwikkelen, standaard BIM protocols en normen inhoud geven, een afgestemd beleid inzake missie, visie en strategie van de uitvoerende kennis instituten zoals STABU, 2BA, Ketenstandaard - Bouw en installatie, CROW en Geonovum .


Randvoorwaarden succesvol BIM

De randvoorwaarde voor een succesvol BIM tw "samenwerking op basis van vertrouwen en transparantie" is nog niet bereikt. Brancheorganisaties en kennisinstituten zoals de stakeholders STABU, 2BA, ISSO, CROW, Ketenstandaard - Bouw en installatie, BIR, buildingSMART, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, BNA en NLingenieurs kunnen zich dat aanrekenen.

Hoe komt dat toch?

Immers in de besturen van vrijwel alle kennis instituten zitten vaak dezelfde bestuurders vanuit de branche organisaties. Hier spelen historische achtergronden, verdien modellen en eigen belangen een rol. Wie is bereid eigen belang in te leveren voor het belang van de BV Nederland, anders gezegd het belang van de gebruikers?

Voor de meeste gebruikers spelen de stakeholders belangen zich af buiten hun gezichtsveld, voor gebruikers zit dat allemaal onder de motorkap en gebruikers hebben maar 1 belang, de BIM auto moet rijden 

Denkt u dat er een gebruiker is, die enig interesse heeft wat er onder de motorkap afspeelt?

Anders gezegd gebruikers willen niet lastig gevallen worden met individuele branche organisatie belangen of nog erger ego en macht.

Het wordt lastig als het onder de motorkap niet goed werkt, de BIM auto niet verder kan en dan in de 2e versnelling komt. Gebruikers zullen duidelijk moeten maken dat het ernst is dat fabrikanten en CAD software leveranciers aan hun klantwensen tegemoet komen.

Ook moet het toeleveranciers duidelijk gemaakt worden dat we geen tijd meer kunnen verliezen in het ETIM standaard aanleveren van data product, anders komt het BIM innovatie proces van bouwers en installateurs en hun verdienmodel onder druk te staan.

De Klant is Koning, maar het is jammer als dat afgedwongen moet worden.

Strategisch partnership of co creatie zijn betere methodes om samen de doelstellingen van gebruikers mede te realiseren met bijkomend effect voor alle partijen een win/win situatie. Want ook fabrikanten hebben er baat bij dat door standaardisatie hun bedrijfsprocessen en logistiek efficiënter worden ingericht.


Verlanglijstje BIM 2016
Het jaar 2015 ligt al weer achter ons. We gaan een nieuwjaar tegemoet met nieuwe kansen en uitdagingen. Onze opdracht luidt BIM verder voltooien voor de BV Nederland en ons BIM werk afmaken.

Als we eind 2016 schrijven: "Het jaar 2016 ligt al weer achter ons", dan ga ik er vanuit dat we de onderstaande tekst kunnen opschrijven:

"In het jaar 2016 zijn grote BIM stappen voorwaarts gemaakt, het geen natuurlijk BIM gebruikers uiteraard positief stemt. Immers door deze ontwikkelingen wordt BIM nog laagdrempeliger, efficiënter en de toegevoegde waarde hoger.


Voorbeelden van deze stappen voorwaarts in 2016 zijn:

 • Gezamenlijke Bouw en Installatie data pool operationeel.
 • Fabrikanten leveren hun product data ETIM standaard aan bij 1 onafhankelijke (data distributie) branche partij.
 • BIMloket/BIR aanjager en facilitator voor branche breed BIM overleg met Bouwend Nederland, BNA, UNETO-VNI, en NLingenieurs in overleg met STABU,2BA, CROW.
 • Uniforme Objecten Bibliotheek operationeel.
 • Project (standaard) "Gebouwdossier"  in de steigers gezet.

Het is de plicht van elke BIM stakeholder er mede voor te zorgen dat we eind 2016 ook daadwerkelijk de bovengenoemde tekst zo kunnen op schrijven  als gerealiseerd. Dat betekent dan dat we -rekening houdend met opdrachtgevers, gebruikers, fabrikanten, leveranciers en groothandel -BIM verrijkt hebben met een aantal wezenlijke en attractieve BIM tools.

Voor al deze groepen geldt verantwoordelijkheid durven nemen en de vrijblijvendheid achter ons laten.

Een heel goed 2016 toegewenst.

 

BIMregister registratie

 • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief etc.
 • 2 gratis BIM Onderwijsdag tickets
  t.w.v. € 195.
 • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
 • partnerinterview door onze journalist.
 • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
 • Onbeperkt presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?