Filter op

BIM-vaardigheden

Categorie

Jaartal

API koppelingen voor jouw BIM

Datum: 28-06-2022

In eerdere blogs spraken we over digitaal inmeten met marXact, lid van het BIMregister. Hierbij ging het onder meer over de relatie tussen het Bouw Informatie Model en hun digitale ontvanger, maar ook over de controle die je houdt door zelf centimeter nauwkeurige data te genereren. Deze keer gaan we dieper in op API koppelingen en hoe gebruikmaken van jou al bekende software, helpt bij het werken met BIM.

Integreren met een API

Wist je al dat je gemakkelijk jouw UNI-GR1 digitale ontvanger koppelt met software waar je al langere tijd mee werkt? Daarvoor gebruik je de API, wat staat voor ‘Application Programming Interface’. We zullen het niet te technisch maken, maar in de praktijk komt het erop neer dat zo’n API jouw ingemeten data doorstuurt van onze software naar die van jou. Compleet, centimeter nauwkeurig en in real time.

20220615 API connections for you Verkleind

Voordelen van de API

Als je de centimeter nauwkeurige positie van de UNI-GR1 in eigen systemen hebt geïntegreerd, heb je de volledige controle over wat je met de UNI-GR1-positie wilt doen. Spoiler alert: dat is vrijwel alles!

Wanneer je de controle hebt, kun je:

 • Direct de exacte locatie in je eigen database inmeten door het leggen van een glasvezelkabel -zelfs terwijl de grond nog open is;
 • Een aantal objecten voor langere tijd automatisch in de gaten houden in de cloud, er kan zelfs een notificatie worden verstuurd wanneer een vooraf bepaald aantal is behaald;
 • De precieze locatie van je apparatuur volgen gedurende de dag. Hierbij worden kaarten automatisch weergegeven, zodat jij ziet waar je materieel is (geweest);
 • Ervoor zorgen dat je (team) de exacte locatie van een storing vindt, de locatie van jouw UNI-GR1 wordt op de kaart van de besturingssoftware getoond;
 • Elke collega van iedere willekeurige afdeling laten inmeten. Er is een minimale kennis van inmeten en uitzetten vereist om zelf aan de slag te kunnen;
 • Workflows en werkprocessen vaststellen, evalueren en aanpassen. Wederom met een minimum aan training of uitleg, het gaat tenslotte om software waar je al mee werkt!

Bestaande koppelingen

Wat je ook wil bereiken en met welk systeem je wil koppelen, ‘de markt’ moet het mogelijk maken voor je. Dat is de insteek die marXact heeft. Zij ontwikkelen hun eigen open-source software die je dus kunt koppelen met andere programma’s zonder extra kosten. Voor hen draait het om het creëren van jouw optimale gebruikerservaring. Een greep uit de koppelingen die marXact al eerder tot stand heeft gebracht:

 • DiaFlow, waar BAM Infra en Energie gebruik van maakt
 • Geolinq, hier profiteren BAM Infra en Telecom en Wayss & Freytag van
 • Geostruct, de software die Allinq dagelijks gebruikt
 • GoInfraMaps, gebruikt door Siers Groep en Verkley
 • MyCumulus, wat bijdraagt aan de optimale werkervaring van Heijmans
 • NieuwlandGeo, waarmee AVG gevonden explosieven nauwkeurig aangeeft

20220615 API connections for your BIM 2

Een printscreen van de marXact API, om BIM connecties tot stand te brengen

Actie met API

Geen koppeling is te gek, net zoals dat geen optimale ervaring dat is – of zou moeten zijn. Het is tijd om in actie te komen. Jij, je organisatie, de markt. Begin eens met het op waarde schatten van je huidige software, want in hoeverre voldoet dat aan je behoefte? Vraag vervolgens de API bij marXact op om de koppeling tot stand te laten komen. Inmeten maar!

Alvast even neuzen in de documentatie? Ga naar; https://marxact.com/uni-cloud/

  

------------

 

API connections for your BIM

In previous blogs we talked about digital surveying with marXact, a member of the BIM register. This included the relationship between the Building Information Model and their digital receiver, but also the control you maintain by generating centimetre accurate data yourself. This time we will go more in-depth into API connections and how using your already known software helps when working with BIM.

Integrating with an API

Did you already know that you can easily connect your UNI-GR1 digital receiver with software that you have been working with for a long time? You use the API for this, which stands for 'Application Programming Interface'. We will not make it too technical, but in reality, it means that such an API transfers your measured data from our software to yours. Complete, centimetre accurate, and in real time.

Benefits of the API

If you have integrated the centimete accurate position of the UNI-GR1 into your own systems, you have full control over everything you want to do with the UNI-GR1 position. Spoiler alert: that's pretty much unlimited!

When you have control, you can:

 • Survey the exact location immediately into your own database by laying a fibre optic cable - even while the ground is still open;
 • Monitor a number of objects in the cloud for a longer period of time automatically, even a notification can be sent when a predetermined number has been reached;
 • Track the precise location of your equipment throughout the day. Maps are automatically displayed here, this allows you to see where your equipment is or has been;
 • Make sure that you or your team the exact location of a malfunction, the location of your UNI-GR1 will be shown on the map of the control software;
 • Have every colleague from any department take measurements. A minimum knowledge of surveying and staking out is required to be able to get started yourself;
 • Determine, evaluate, and adjust workflows and work processes. Again, with a minimum of training or explanation, after all, it is software that you already work with!

Existing connections

Whatever you want to achieve and which system you want to connect to, 'the market' must make it possible for you. That is the approach that marXact has. They develop their own open-source software that you can link with other programs at no extra cost. For them, it's about creating your optimal user experience. A selection of the links that marXact has already established:

- DiaFlow, which BAM Infra and Energie uses
- Geolinq, BAM Infra and Telecom and Wayss & Freytag benefit from this
- Geostruct, the software Allinq uses every day
- GoInfraMaps, used by Siers Groep and Verkley
- MyCumulus, which contributes to the optimal work experience of Heijmans
- NieuwlandGeo, with which AVG accurately indicates found explosives

A print screen of the marXact API, to create BIM connections with

Action with the API

No link is too crazy, just like that no optimal experience is – or should be. It's time to act. You, your organization, the market. Start by estimating the value of your current software, because to what extent does it meet your actual needs? Then request the API from marXact to establish the link. Let’s start surveying!

Would you like to take a look at the documentation already? Just go to; https://marxact.com/uni-cloud/

 

BIMregister registratie

 • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief en social media (+20.000 volgers).
 • 1 gratis BIM Onderwijsdag tickets
  t.w.v. € 195.
 • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
 • partnerinterview door onze journalist.
 • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
 • Presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?