BIM

Men gebruikt vaak de afkorting BIM voor Bouw Informatie Model en/of Bouw Informatie Management. Om u een globaal inzicht te geven wat BIM is en wat het voor u kan betekenen hebben we onderstaand een aantal belangrijke onderwerpen en begrippen beschreven. Mocht u meer informatie willen kunt u uiteraard per mail (info@bimregister.nl) of telefoon (06-34738609, contactpersoon: Delano) contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met uw BIM ontwikkeling.

Inhoudsopgave

Faalkosten 


Faalkosten ook zo herkenbaar? De faalkosten komen meestal tot uiting in de uitvoeringsfase. De oorzaken van de faalkosten in de uitvoeringsfase zijn deels terug te voeren op de huidige hoogconjunctuur en deels op fouten in de voorbereidingsfase die in de uitvoeringsfase tot uiting komen. Tijdsdruk is de meeste genoemde oorzaak van faalkosten. Als er veel werk is dan moet alles snel afgerond worden, wat leidt tot fouten. Als tweede belangrijke oorzaak wordt een slechte werkvoorbereiding genoemd. Samen met fouten in de planning, fouten bij de inkoop en in het oorspronkelijk ontwerp en fouten in de logistiek kan dit geschaard worden onder een slechte werkvoorbereiding. Fouten en slechte communicatie worden vaak door het personeel op de bouwplaats genoemd als oorzaak.

De bouwsector lijkt faalkosten te hebben geaccepteerd

Faalkosten in de bouw zijn hardnekkig en komen zowel in een hoog- als laagconjunctuur voor. Tijdens een laagconjunctuur schrijven bouwbedrijven vaak te laag in op aanbestedingen en accepteren ze teveel risico’s, vervolgens wordt het moeilijk om binnen budget en planning te werken. In de huidige hoogconjunctuur zijn faalkosten vaak het gevolg van de hoge tijdsdruk, de schaarste aan materieel en vooral het tekort aan gekwalificeerd personeel. Bovendien geeft de laagste prijs bij veel aanbestedingen nog steeds de doorslag. Faalkosten lijken daarom een bijna geaccepteerde inefficiëntie in de bouwsector: 90 procent van de bouwbedrijven is zich bewust van de faalkosten in hun bedrijf. Gezien de omvang hiervan is het echter opvallend dat ruim een kwart aangeeft dat het terugdringen van faalkosten geen prioriteit heeft binnen hun bedrijf.

Samenwerking, lerend vermogen en innovatie cruciaal om faalkosten te verminderen

Langjarige samenwerking en gestandaardiseerde processen zijn nog geen gemeengoed in de bouw. Die zijn juist cruciaal om de faalkosten te verlagen. Zo kunnen veel fouten voorkomen worden door een betere samenwerking en communicatie. In een sector waarbij zoveel partijen één product maken, is goede samenwerking en communicatie cruciaal. Deelnemers aan de enquête vinden het werken met vaste partners en vast personeel de belangrijkste oplossing om faalkosten te verminderen. Sowieso worden vaak oplossingen genoemd die met personeel te maken hebben, zoals de kwaliteit van het personeel en de communicatie met het personeel op de bouwplaats. Hierdoor kan kennis makkelijker gedeeld worden en kan je leren van gemaakte fouten. Die kennis moet door partijen weer ingebracht worden in de voorbereidingsfase, juist in die fase kan met lerend vermogen het verschil gemaakt worden. Meer tijd besteden aan de wensen en eisen van de opdrachtgever, een realistische planning en het tijdig in kaart brengen en bespreken van risico’s dragen bij aan lagere faalkosten. Procesoptimalisatie door partnerships en automatisering kan hierbij helpen. Door nu in te zetten op innovatie kunnen bouwbedrijven zorgen voor lagere faalkosten op langere termijn.

Verschillende aanduidingen


Met het Bouwwerk Informatie Model wordt het technische 3D model bedoelt, met eventueel aanvullende dimensie van het desbetreffende bouwwerk. Met het Bouwwerk Informatie Management wordt het management ofwel de organisatie rondom een BIM bedoelt, waar bijvoorbeeld een BIM-manager voor kan worden aangesteld.  Het opstellen van protocollen/normen en het beheervan een BIM kan worden gezien als Bouwwerk Informatie Management. Met een BIM kunnen o.a. simulaties, visualisaties, technische analyses en kwaliteitscontrolen worden uitgevoerd. De mogelijkheden van BIM zijn eindeloos. Een BIM-protocol en norm zijn dan ook erg belangrijk om verwachtingen af te kaderen.

Virtueel bouwen


Virtueel bouwen is een werkmethodiek waarbij men ervoor zorgt dat alle relevante informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus word opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund door een bouwwerk informatie model. Alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, gebruiken dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. Die informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. Met virtueel bouwen wordt dus het gehele proces van het opbouwen van een BIM bedoelt. Bij de gebruikers van de term ‘virtueel bouwen’ draait het dan ook om het proces van samenwerkende partners die aan het Bouw Informatie Model werken.

Van 2D naar Virtueel bouwen


Tot ongeveer 2006 werden er in de Nederlandse gebouwde omgeving bijna alleen 2D tekeningen gemaakt om bouwwerken en daarin verwerkte producten te presenteren voor allerlei bouwprocessen. De intrede van het werken met een Bouw Informatie Model, 3D objecten die eigenschappen en relaties met elkaar hebben is de volgende intelligentere stap in de gebouwde omgeving. Een Bouw Informatie Model is intelligenter dan alleen de 2D tekeningen omdat onder andere in de 2D tekeningen geen mogelijkheid is om informatie voor planning, calculatie, relaties enz. toe te voegen. Door de BIM werkmethodiek te gebruiken is er voortijdig veel inzicht en kunnen zoals eerder aangegeven onder andere knelpunten (clashes) voortijdig worden gesignaleerd. Kennis nemen van de informatiebehoefte die een ander in de keten heeft is daarbij een belangrijke schakel in BIM. Daardoor worden uiteindelijk faalkosten sneller voorkomen, is er meer transparantie en door de veel realistischere beleving ook meer plezier. Een BIM kan voor meerdere toepassingen (zoals fabricage, ontwerp, uitvoering, beheer, enz.) gebruikt en hergebruikt worden. De 2D tekeningen kunnen overigens uit een BIM worden gegenereerd.

Goede voorbereiding


Het overstappen naar de BIM werkmethodiek geeft nogal een cultuurverandering. Daarom is het erg wenselijk om voor een goede voorbereiding te kiezen. De bestaande werkprocessen in kaart te brengen, onderzoek te doen naar de BIM-mogelijkheden, een roadmap te maken, medewerkers goed te informeren over bijvoorbeeld nieuwe BIM functies, te laten wennen en op te leiden zijn een aantal activiteiten in de voorbereiding. Zo krijgt het bedrijf inzichtelijk waar de meeste voordelen en obstakels zitten. Als de interne zaken op orde zijn kan men de stap maken naar samen werken met ketenpartners.

Klantvoordelen


Uiteindelijk zijn er bij een correct BIM-proces niet alleen voordelen voor de gebruikers van de BIM-methodiek maar ook voor de klant. Het is voor een gebruiker mogelijk alle keuzen consequenties direct inzichtelijk te hebben. De klant ziet bijvoorbeeld bij een keuze de meer investering of de extra energie besparing die hij kan behalen met een wijziging in het model. Daarnaast is er bij het onderhoud makkelijk uit een model te halen wie de leverancier is en wat de kosten zijn. Alles valt of staat uiteraard hoe het model is opgebouwd en welke gegevens in het model zijn verwerkt. Wees daarom als opdrachtgever duidelijk naar welke informatie je minimaal verwacht bij de oplevering van een BIM.

BIMregister


BIMregister kan u daarbij ondersteunen of u eventueel doorverwijzen. Het BIM-netwerk, de expertise en betrouwbaarheid heeft BIMregister de afgelopen 10 jaar goed 'in kaart' weten te brengen.

 

BIM Software 

Binnen de BIM werkmethodiek zijn er veel verschillende software. Wij zetten voor u een aantal BIM softwarepaketten op een rij:

ARCHICAD


ARCHICAD brengt met name de architect maximale ontwerpvrijheid, het is modelleersoftware met vele functionaliteiten en tevens een soepele gebruikerservaring. 

Revit


Autodesk Revit is modelleer software van Autodesk. De modelleer software wordt gebruikt in de BIM wermethodiek en maakt het mogelijk bouw gerelateerde tekeningen te modelleren. 

Dynamo


Dynamo is een omgeving voor visuele programmering. Binnen Revit is het mogelijk om effecienter te werken. Dit kan door door die visuele programmeer omgeving zoals Dynamo. Daarmee is het mogelijk om binnen Revit voorgedefinieerde handelingen visueel met elkaar te verbinden. Dat kan veel voordelen bieden zoals het optimaliseren van het het ontwerp door complexe geometrische vraagstukken efficienter op te lossen.

 

Verschillende dimensies

Binnen de BIM werkmethodiek kunt zijn er naast het 3D modelleren ook andere aanvullende dimensies die het model in relatie tot data nog rijker maken.

4D


In een BIM-omgeving hebben we diverse dimensies zoals een 4D-model. Dit is de benaming die aangeeft dat er naast de traditionele geometrische aspecten er ook nog andere parameters in het model zijn die betrekking hebben op de tijd. 
Bij 4D wordt er ook rekening gehouden met de planning. Dit is een vervolgstap op het driedimensionaal BIM-model. In principe wordt er bij elk project een planning opgesteld. Als deze planning gekoppeld wordt aan een Bouw Informatie Model dan spreekt man van 4D.

5D


Bij een 5D-model wordt aan het BIM-model de prijsdimensie ‘kosten’ toegevoegd. Op deze manier, kan 5D BIM-software een krachtige impact hebben op het constructie management proces wanneer het aankomt op kost-gerelateerde informatie. Meer analytisch gezien, dankzij 5D-BIM, wordt data voortdurend geüpdatet naarmate het project voortgaat. Dit betekent dat de kosten dynamisch evolueren en afstemmen in plaats van dat ze enkel aan het begin van het project worden gedefinieerd.

 

openBIM

Op 31 januari 2012 heeft BuildingSMART International een definitie bekend gemaakt: OPEN BIM is a universal approach to the collaborative design, realization and operation of buildings based on open standards and workflows. OPEN BIM is an initiative of buildingSMART International (bSI) and several leading software vendors using the open buildingSMART Data Model. BuildingSMART international is sinds mei 2011 eigenaar van de termen ‘openBIM‘ en  ‘home of openBIM’ wat ook gebruikt wordt in hun logo. Klik voor meer informatie op openBIM

 

BIM begrippenlijst

Onderstaand hebben wij diverse BIM begrippen omschreven.

BIM


Met de term BIM worden vaak verschillende begrippen aangeduid. Het gaat hier vooral om het onderscheid tussen enerzijds een 3D model (incl. alle informatie) van een specifiek bouwwerk. Oftewel: het model wat gemodelleerd wordt met een softwarepakket om een specifiek gebouw te representeren. Anderzijds wordt gesproken over de generieke, gebruikbare, open ICT-standaarden die men (her)gebruikt bij het uitwisselen van informatie over specifieke gebouwen.

Verder gebruikt men de afkorting vaak voor Building Informatieon Modeling. Hierbij wordt geduid op het proces om te komen tot een gebouwmodel.

Voorheen werden er 2D tekeningen gemaakt om een gebouw te representeren. Tegenwoordig wordt er gewerkt met 3D objecten die bepaalde eigenschappen en relaties met elkaar hebben. De 3D geometrie is vaak 'slechts een' eigenschap van zo'n object. Ook kan bijvoorbeeld de naam van een leverancier worden toegevoegd, maar ook kostencijfers, planning, enzovoort. Op die manier kan een gebouw gedetailleerd worden beschreven. Door het toevoegen of linken van informatie aan de objecten ontstaat een rijk model wat voor verschillende toepassingen (zoals ontwerp, uitvoering, beheer, enz.) gebruikt en hergebruikt kan worden. Dit noemen we een BIM. De 2D tekeningen kunnen uit een BIM worden gegenereerd. Het werken met een BIM geeft nogal een omslag. Daarom moet goed nagedacht worden over werkprocessen, opleiding, informatie delen, gebruik van software, enz. Om die reden is de uitspraak “BIM is een manier van werken” ontstaan.

BIM

CityGML


CityGML kan gezien worden als de IFC voor steden. CityGML is een set van afspraken over hoe leidingen, gebouwen, wegen, bruggen, enzovoort beschreven moeten worden in stedelijke context. Informatie over gebouwen valt tegenwoordig onder de term ‘BIM’. Informatie over gebieden en ondergrond is opgeslagen in Geografische Informatie Systemen (GIS). De laatste tijd is er steeds meer behoefte om gebouw informatie en gebiedsinformatie te koppelen en/of onderling uit te wisselen. Daarom heeft de GIS wereld CityGML ontwikkeld. CityGML is een open standaard voor de beschrijving van een stad. Omdat dit initiatief uit de GIS-wereld komt is de onderliggende technologie erg verschillend van IFC. CityGML bevat de mogelijkheid om specifieke uitbreidingen te maken (zogenaamde Application Domain Extensions oftewel: ADE’s). Er bestaat ook een BIM-extensie om detailinformatie van gebouwen in CityGML te beschrijven.

Clash Detection 


Omdat veel partijen allemaal (vaak tegelijkertijd) een onderdeel van het complete gebouwmodel uitwerken, kan het zijn dat verschillende partijen onafhankelijk van elkaar een oplossing ontwikkelen die niet past met de ander. Het klassieke voorbeeld is een grote installatieleiding die op dezelfde plek moet komen als een constructief element. Door het samenvoegen van de losse 3D aspectmodellen van de constructeur en installateur kan snel en helder gezien worden of er ‘clashes’ zijn. In het algemeen wordt dit als hét grote voordeel van werken met 3D gezien. Bij complexe bouwwerken (met complexe installaties en constructies) ligt het echter niet voor de hand om deze controle handmatig te doen. Daarom is er software op de markt die dit soort ‘clashes’ geautomatiseerd kan ontdekken. Voor veel mensen is dit het argument om te gaan werken met BIM.

Generative Design


Generatief ontwerp is een iteratief ontwerpproces waarbij een programma betrokken is dat een bepaald aantal outputs zal genereren dat aan bepaalde beperkingen voldoet, en een ontwerper die het haalbare gebied zal verfijnen door de minimale en maximale waarden van een interval waarin een variabele van het programma verandert voldoet aan de reeks beperkingen om het aantal uitgangen om uit te kiezen te verminderen of te vergroten. Het programma hoeft niet te worden uitgevoerd op een machine zoals een digitale computer, het kan worden uitgevoerd door een mens, bijvoorbeeld met pen en papier. [Nodig citaat] De ontwerper hoeft geen mens te zijn, het kan een testprogramma in een testomgeving of een kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld een generatief vijandig netwerk. De ontwerper leert het programma te verfijnen (meestal met algoritmen) bij elke iteratie naarmate hun ontwerpdoelen in de loop van de tijd beter worden gedefinieerd. [1] De uitvoer kan afbeeldingen, geluiden, architectonische modellen, animaties en nog veel meer zijn.

Generative Design is een ​​snelle methode om ontwerpmogelijkheden te verkennen die worden gebruikt in verschillende ontwerpgebieden zoals kunst, architectuur, communicatieontwerp en productontwerp. Het proces is gecombineerd met de kracht van digitale computers die een zeer groot aantal mogelijke permutaties van een oplossing kunnen verkennen. Het stelt ontwerpers in staat gloednieuwe opties te genereren en te testen om tot een meest effectief en geoptimaliseerd ontwerp te komen. Daar waar de mens zijn beperkingen heeft. Het bootst de evolutionaire benadering van de natuur na door middel van genetische variatie en selectie. Generatief ontwerp wordt belangrijker, en kan grotendeels dankzij nieuwe programmeeromgevingen of scriptmogelijkheden een grote set efficiente mogelijkheden aanbieden. Zelfs voor ontwerpers met weinig programmeerervaring. Bovendien kan dit proces oplossingen bieden voor substantieel complexe problemen die anders uitputtend zouden zijn met een alternatieve benadering, waardoor het een aantrekkelijkere optie wordt voor problemen met een grote of onbekende oplossing. Het wordt ook gefaciliteerd met tools in commercieel verkrijgbare CAD-pakketten. Het is dan ook een erg interessante ontwikkeling binnen de BIM werkmethodiek.


Standaard


Een standaard is een afspraak (of een verzameling van afspraken) die door vele mensen gebruikt en gerespecteerd wordt. Verschillende softwarepakketten maken hun interne database allemaal op een eigen manier. Vaak omdat die software voor een specifiek doel gemaakt is zoals energieberekeningen, architectonische ontwerpen, constructieve berekeningen, enz.. In plaats van dat alle softwarepartijen een vertaling moeten maken met alle andere softwarepakketten hoeven ze alleen maar een import en export functie te hebben voor één set van afspraken. Door samen af te spreken hoe men bijvoorbeeld een muur beschrijft in een bestand (file) en die afspraak te respecteren (waardoor het een standaard wordt) kan elk softwarepakket communiceren met alle andere softwarepakketten die dezelfde afspraak respecteren. Een standaard is open als de definitie ervan (de afspraken die gemaakt zijn en documentatie) vrij beschikbaar is voor iedereen. Volgens Europese richtlijnen betekent ‘vrij beschikbaar’ veelal ‘gratis’, of in elk geval ‘tegen verwaarloosbaar lage kosten’. Als een set afspraken niet breed wordt gebruikt is het geen ‘standaard’ en spreekt men van een ‘uitwissel-model’.

BIMregister registratie

  • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief en social media (+20.000 volgers).
  • 1 gratis BIM Onderwijsdag tickets
    t.w.v. € 195.
  • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
  • partnerinterview door onze journalist.
  • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
  • Presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?