BIMgebouwdossier

BIMgebouwdossier


1/2

Een standaard BIMgebouwdossier ....Wat levert dat op?

Op het terrein van het efficiënt beheren ,exploiteren en onderhouden van gebouwen is nog veel te doen en te winnen. Dit geldt eveneens voor het verzamelen, inventariseren, analyseren communiceren en produceren van gebouw data om gebouwen optimaal te beheren, exploiteren en te onderhouden.Met nieuwe sensor technologie zijn we steeds meer in staat data te verzamelen vanuit het hart van het gebouw. Hierdoor komt doelmatig gebouwenbeheer nog een grote  stap dichterbij. Veel gebouwen presteren onder de maat en voldoen niet aan de specificaties vanuit de ontwerpfase, een andere oorzaak  is dat installaties veelal niet goed zijn ingeregeld. Data analyse kan ons helpen de performance van gebouwen te verbeteren.

Op gebied van wet en regelgeving zoals veiligheid, materialen, gezondheid, hygiëne, etc. worden steeds strengere eisen gesteld aan gebouwen en daarmee aan de beheerders van gebouwen om aan deze eisen te voldoen en de naleving hiervan veilig te stellen. Het gaat dan om:

 • Beschikbaarheid.
 • Aantoon plicht.
 • Toegankelijkheid.
 • Uitwisselbaarheid van gebouw data in samenhang met toetsing.
 • Monitoring.
 • Validatie en verificatie van bedrijfsprocessen binnen gebouwen.

Online gebouw inzage met het BIMgebouwdossier

Gebouw eigenaren/gebruikers cq beheerders hebben met het BIMgebouwdossier online inzage (3D) in:

 • De ruimten indelingen.
 • Functies.
 • Inrichting al of niet in combinatie met bezettingsgraad.
 • Status quo klimaat/installaties.
 • Tracking& tracing etc.

Daarnaast is het BIMgebouwdossier ook het digitale archief voor het vastleggen van de historie van het gebouw zoals:

 • Bouwvergunningen.
 • Keuringen.
 • Inspectie.

Maar geeft ook aan wanneer keuringen en inspecties uitgevoerd moeten worden. Het is daarom niet verwonderlijk dat deze wijze van gebouwbeheer meer en meer aandacht krijgt van opdrachtgevers,eindgebruikers,vastgoedbeheerders ,gebouw eigenaren maar ook van technische service providers en facilitair management bedrijven. Het geheel is een complex veld van spelers en actoren om dit geheel in te richten. Het  standaard BIMgebouwdossier speelt hierbij een cruciale (faciliterende) rol en is het ultieme management tool om gebouwen op deze wijze gezonder, veiliger, efficiënter en productiever te maken.

Een standaard BIMgebouwdossier biedt oplossingen zowel op het vlak van under performance van gebouwen als het optimaliseren van onderhoud en exploitatie van gebouwen.Het creëert mogelijkheden voor een gezonder en productiever gebouw, hetgeen in positieve zin zijn uitwerking zal hebben op mensen, bedrijfsprocessen, operationele kosten en asset management.

BIM binnen de verschillende sectoren en geledingen

We zien een toename van standaardisatie en automatisering in de utilitaire bouw en installatie sector. Met de invoering van BIM is een start gemaakt om de bedrijfsprocessen in de B&U sector efficiënter in te richten en te automatiseren. De automotive, staal -scheep en vliegtuigbouw en industrie gingen ons als B&U sector hierin al voor. Langzamerhand krijgen BIM ontwerp en BIM uitvoering toepassingen gestalte, alhoewel hier nog afstemming en standaardisatie nodig is. Bij het BIM ontwerp en BIM uitvoering liggen de initiatieven vooral bij opdrachtnemers zoals architecten, adviseurs, bouw en installatie bedrijven.

Bij BIM onderhoud & beheer (lees BIMgebouwdossier ) ligt het initiatief vooral bij opdrachtgevers om richting en inhoud te geven aan het BIMgebouwdossier en wel bij voorkeur in nauw overleg met technische service providers en facilitair management bedrijven.

Wat verstaan we onder een standaard BIMgebouwdossier?

De vraagt werpt zich dan onmiddellijk op wat verstaan we dan precies onder een standaard BIMgebouwdossier? Een eenduidig antwoord is op dit moment nog lastig te geven. Belangrijk is eerst de behoefte van gebruikers in kaart te brengen. Het BIMgebouwdossier omvat in de brede zin van het woord het beheer ,exploitatie en onderhoud van gebouwen. Een standaard BIMgebouwdossier is gebaseerd op open standaarden en heeft een hoge mate interoperabiliteit, zodat gedurende de gehele levensduur van het gebouw relevante info/data uniform uitgewisseld kan worden met de betrokken partijen. Daarnaast heeft het standaard BIMgebouwdossier mogelijkheden van het toekenning van gebruikersrechten en kunnen commerciële partijen data bestanden in afgeschermde omgevingen koppelen aan het standaard BIMgebouwdossier. Een BIMgebouwdossier kan een heel "basic" model  zijn met alleen relevantie data/ informatie mbt het beheren van een gebouw door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.

In het verlengde hiervan staat  een "integraal"model, waarop alle betrokken partijen zijn aangesloten met als doel de performance van het gebouw en comfort van haar bewoners te optimaliseren. Tussen deze 2 uitersten "basic "en "integraal " liggen diverse andere mogelijke vormen van een standaard BIMgebouwdossier en kan modulair per discipline flexibel worden opgebouwd.

Wat is de informatiebehoefte van de betrokken partijen?

Welke vorm het BIMgebouwdossier uiteindelijk gaat krijgen is sterk afhankelijk van het beantwoorden van de onderstaande vragen alsmede het commitment van betrokken partijen om samen te werken binnen het standaard BIMgebouwdossier:

 1. Welke informatiebehoefte hebben opdrachtgevers om hun gebouwen efficiënt in te richten en te beheren?
 2. Welke informatie behoefte hebben technische service providers en bouwbedrijven nodig om gebouwen/installaties efficiënt te monitoren en te onderhouden?
 3. Welke informatie behoefte hebben exploitanten / facilitaire bedrijven om gebouwen optimaal exploiteren?
 4. Welke informatie behoefte hebben vastgoed eigenaren en beheerders om gebouwen efficiënt te beheren en te laten renderen.
 5. Op welke wijze en hoe cq in hoeverre gaan we al deze data en info behoefte van de verschillende betrokken partijen vastleggen en uitwisselen?
 6. Worden het allemaal aparte data info systemen welke we aan elkaar kunnen koppelen?
 7. Maken we 1 BIMgebouwdossier waarin we de diverse data bestanden onderbrengen cq aan kunnen koppelen?
 8. Hoe voorkomen we eiland automatisering van de sub (onderhoud/exploitatie) systemen.?

Initiatieven en ontwikkelingen 

Op een aantal plaatsen in de markt lopen er initiatieven met betrekking tot bovenstaande vragen, oa:

 • Een aantal opdrachtgevers zijn gezamenlijk aan de slag om te onderzoeken welke informatie behoefte vanuit opdrachtgevers er is en hoe dit kan worden ingezet bij het beheren van gebouwen.
 • Woningbouwcorporaties en een aantal gemeenten zijn aan de slag met een standaard (BIM) onderhoudsmodel voor woningen.
 • Brancheorganisatie UNETO-VNI is in gesprek met opdrachtgevers om de behoefte bij opdrachtgevers te peilen over een standaard BIMgebouwdossier.
 • Een aantal technische service providers hebben/zijn doende met een eigen management onderhoud systeem. 
 • Software ontwikkeling mbt data analyse (zelflerende/adoptief/voorspellend).
 • Een aantal Facilitaire service providers hebben/ontwikkelen eigen FM data/info systemen.

Opdrachtgevers schrijven meer en meer BIM protocollen. Deze BIM protocollen zijn helaas onderling niet uitwisselbaar.

Standaard BIMgebouwdossier wenselijk?

De tijd is nu rijp om samen met betrokken partijen nader te onderzoeken of een standaard BIMgebouwdossier wenselijk en/of haalbaar is en in welke vorm(en).

Voordelen van een standaard BIMgebouwdossier

De voordelen van een standaard BIMgebouwdossier zijn legio, om er maar een aantal te noemen:

 • Per ruimte, laag, verdieping, unit, gebouw relevante data online beschikbaar (m2, functie, indeling, bezettingsgraad, indeling, inrichting,afwerking).
 • 24/7 real time conditionering/status quo inzichtelijk van gebouw prestaties.
 • Lagere energiekosten.
 • lagere CO2 footprint.
 • 24/7 Monitoring,rapportage gebouw KPI,s en interactief acteren bij afwijkingen.
 • Gezonder binnenklimaat, optimaal comfort medewerkers, lager ziekte verzuim,
 • Optimalisatie technische installaties en systemen.
 • Overzicht onderhoud status, storingen, te nemen / genomen akties, monitoring.
 • Hogere gebouw performance, hoger rendement vastgoed, hogere huuropbrengsten.
 • Efficiënte exploitatie en asset management.


De uitdaging om een standaard BIMgebouwdossier te ontwikkelen in de bouw en installatie sector mag op zijn minst uitdagend genoemd worden. Elkaar hierin vinden en gezamenlijk met alle betrokken partijen de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en te realiseren des te meer.


Vriendelijke groeten,

 
----------------------------------------------------------------------------------


2/2

Gebouwdossier

Als je een magnetron koopt, krijg je een heel boek. Wanneer je een huis koopt, krijg je een sleutel. Logisch?

Wanneer een gebouw wordt opgeleverd is alle informatie voorhanden, maar lang niet alles wordt vastgelegd en overgedragen. Wel zijn er gedurende het ontwerp- en bouwproces allerlei toeters en bellen aan het oorspronkelijke contractdocument toegevoegd. Toeters en bellen die voor niemand leesbaar zijn. Het resultaat is een verhuisdoos of twee gevuld met documentatie die doorgaans na anderhalf jaar in de papierbak verdwijnt en na twee jaar toch nodig blijkt te zijn.

Digitaal object

Het ontbreekt de bouw ook tegenwoordig nog aan flexibiliteit. Op maat leveren in productieprocessen blijkt nog altijd niet gemakkelijk. Daar waar in de confectie schoenen met persoonlijke opdruk aan de orde van de dag zijn biedt de bouw hooguit enkele varianten in keuzes van materialen. En dan is het object af en krijg je een sleutel, terwijl je daarnaast ook graag een USB vol informatie wenst. Het object in digitale vorm waarin staat beschreven wanneer er bijvoorbeeld schilderwerk verricht moet worden en dan zo helder dat direct inzichtelijk is dat de zuidgevel voorrang behoeft ten opzichte van de noordgevel. Bouwbreed biedt de structuur op basis waarvan je dit soort invullingen kunt maken.

Gebouwdossier

STABU Bouwbreed biedt de basis voor het opstellen van een gebouwdossier. Alle (technische) informatie over een bouwwerk kan gedurende het proces worden aangevuld en is bij oplevering compleet. Dit betekent dat ook is vastgelegd op basis van welke eisen de ontwerpkeuzes zijn gemaakt. Deze kunnen voortkomen uit de op dat moment geldende wet- en regelgeving of specifieke eisen van een opdrachtgever. Door de informatie tijdens het proces overdraagbaar te maken kun je het ook bij de volgende partij neerleggen die het weer kan gebruiken in de vorm die voor hem van waarde is, of dat nu een professional in het proces of een eindgebruiker is.

Onderhoudslabel

Wat als je zo’n digitaal bouwwerk verbindt aan een sociaal netwerk? Dan kunnen partijen in dat netwerk hun diensten aanbieden op de momenten dat eigenaren daar behoefte aan hebben. STABU Bouwbreed maakt het mogelijk die inhoud te communiceren met zo’n netwerk. Het voordeel voor eigenaren is dat ze op het juiste moment de juiste aanbieding krijgen. Achterstallig onderhoud behoort tot het verleden en er wordt gebruik gemaakt van de juiste materialen. Indien goed bijgehouden weet ook de volgende eigenaar van het object precies wat er gedaan is en gedaan moet worden. Zo creëren we naast het al bestaande energielabel ook een onderhoudslabel voor een object. Wanneer men gegevens in een digitaal model bijhoudt is de stand van zaken van dat gebouw volledig transparant.

Radboud Baayen, senior technisch consultant: ‘Wanneer je het over informatie en het combineren van informatie hebt, kun je de vergelijking trekken met wat er op het gebied van internet is gebeurd. We begonnen met een eenvoudige html-pagina en zitten inmiddels op het niveau van verzamelwebsites als Thuisbezorgd.nl waar je als klant met behulp van one-stop-shopping wordt ontzorgd. Diezelfde dienstverlening kunnen we voor huiseigenaren realiseren. Zo kan een huiseigenaar zich aanmelden op een platform, of het eerder genoemde netwerk, om vanuit daar gerichte aanbiedingen te ontvangen. Die kansen zijn er. En die mogelijkheden gaan we realiseren.’

De bouw maakt het, de dienstverleners maken het inzichtelijk!

Door: Radboud Baayen van STABU

BIMregister registratie

 • Profilering in het BIM-netwerk via uw bedrijfsprofiel, de nieuwsbrief en social media (+20.000 volgers).
 • 1 gratis BIM Onderwijsdag tickets
  t.w.v. € 195.
 • Op de hoogte van de laatste BIM-ontwikkelingen.
 • partnerinterview door onze journalist.
 • BIM-objecten bibliotheek doorverwijzing.
 • Presenteren van vacatures, stages, leerwerkplekken gedurende het abonnement.

Meld hier het
laatste nieuws

Stuur een
agendapunt in

Mis je iets anders
op deze site?